Privacy statement

PRIVACY REGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Brandsma Spanga internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

Brandsma Spanga  mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Brandsma Spanga de plicht om haar klanten:

-op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Brandsma Spanga worden verwerkt;
-te melden wie de gegevens kunnen inzien;
-voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Brandsma Spanga vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Brandsma Spanga in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Brandsma Spanga expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS die Brandsma Spanga GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

Brandsma Spanga verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Brandsma Spanga, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Brandsma Spanga of via het contactformulier contact met ons opneemt. Brandsma Spanga verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

-de overeenkomst die klanten met Brandsma Spanga sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen-onze dienstverlening te kunnen leveren
-klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
-om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Bekijk hier ons Cookiebeleid

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Brandsma Spanga verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Brandsma Spanga organisatie, tenzij:

-dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
-dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Brandsma Spanga met jou heeft gesloten
-je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. PLICHTEN / BEVEILIGDE TOEGANG / GEHEIMHOUDING / BEWAARTERMIJN

-Brandsma Spanga verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
-jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Brandsma Spanga worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Brandsma Spanga beveiligd tegen onbevoegde toegang.
-De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
-de medewerkers van Brandsma Spanga hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Brandsma Spanga verstrekte persoonsgegevens;
-Brandsma Spanga heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
-jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Brandsma Spanga hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Brandsma Spanga zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

-recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
-inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
-het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
-het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

6. WAT DOET Brandsma Spanga  OM AVG COMPLIANT TE ZIJN?
-Er is een privacyregister aangelegd
-Daarnaast informeren wij onze klanten over hoe er met gegevens omgegaan wordt
-Wij sluiten met onze leveranciers verwerkersovereenkomsten af.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per

e-mail: info@brandsmaspanga.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Brandsma Spanga.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Brandsma Spanga opnemen en probeert Brandsma Spanga er samen met jou uit te komen.

Privacyreglement Brandsma Spanga